160x78

Робота практичного психолога

Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працьовитої, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі в громадському житті України.

Можливість реалізації нових цілей та завдань освіти педагогічний колектив Остерського коледжу та дизайну пропонує через вирішення таких проблем як:

 • забезпечення реалізації професійних потреб студентів через індивідуально зорієнтовану систему навчального процесу коледжу;
 • формування конкурентоспроможної особистості із постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України.

Розглядаючи зміст науково-методичної та виховної проблем, над якими працюють учасники навчально-виховного процесу нашого навчального закладу, необхідно враховувати низку феноменів психологічного порядку:

 • інтелектуальна та особистісна готовність до сприйняття нових знань;
 • можливість створення умов для формування навиків і принципів орієнтування особистості в соціальному просторі;
 • індивідуальні можливості й особливості інтеграції особистості у сфері багатокомпонентних відносин «особистість – освітнє середовище – соціальне середовище».

Тому основними завданнями практичного психолога коледжу є:

 • сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів, їх успішній соціалізації;
 • створення умов для формування у них мотивації до навчання, самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного студента на основі його психолого-педагогічного вивчення.

Також  спільна робота психолога та кураторів студентських груп спрямована на вирішення таких завдань як:

 • формування в свідомості молодих людей національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості, впровадження здорового способу життя;
 • запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку.

Головними напрямками роботи практичного психолога Остерського коледжу будівництва та дизайну для вирішення поставлених завдань є:

 • психодіагностична робота;
 • консультаційна робота;
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
 • профілактична робота та психологічна просвіта;
 • навчальна діяльність;
 • організаційно-методична робота;
 • зв’язки з громадськістю.

Найбільшу увагу в роботі психологічної служби і допомоги приділяємо вивченню проблем, розв’язання яких найбільш актуальне для навчального закладу.

Психодіагностичний напрям – це дослідження, які спрямовані на діагностику психічного стану студентів на кожному етапі навчання, рівня їх психічного здоров’я, несприятливих індивідуально-психологічних, соціально-психологічних та інших умов, які знижують його рівень і призводять до розвитку захворювань.

Консультативний напрям – основна форма індивідуальної роботи зі студентами, які звернулись за допомогою: як поводитись у різних ситуаціях, як подолати психологічні проблеми, будувати взаємовідносини з іншими студентами та ін..

Психокорекційний напрям забезпечує надання всього спектра психологічної допомоги студентам: корекція труднощів у спілкуванні; корекція батьківсько-дитячих стосунків; корекційна робота зі студентами, які схильні до девіантної поведінки; корекція особистісних акцентуацій; корекція подолання агресивних проявів серед студентської молоді. До основних методів психокорекції відносяться соціально-психологічні тренінги, групові дискусії, рольові ігри.

Психопрофілактичний напрям – формування психолого-педагогічними методами умов для успішного процесу соціальної адаптації студентів, запобігання розвитку девіантної поведінки, а також попередження невротичних та психотичних розладів у студентів групи ризику, підвищення психологічної толерантності до психотравмуючих факторів у різних стресових ситуаціях, поліпшення соціально-психологічного клімату в групі, родині.

Також постійно надається психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу: психологічні засоби сприяють формуванню морально-психологічного клімату в колективі та оптимальному використанню вікових та індивідуальних особливостей студентів.

17044 м. Остер, вул. 8 березня, 7а, телефон: (04646) 4-34-85;

електронна пошта: Oster_budtex@cg.ukrtel.net

Яндекс.Метрика

Cars
wordpress, темы. здоровый блог. WordPress плагины