160x78

З В І Т

директора Остерського коледжу будівництва та дизайну

Бардаченко Тетяни Миколаївни

про  виконання умов  контракту № 1-108 

від 17 березня 2016 року за 2016 рік 

основними напрямками діяльності коледжу є  підготовка кваліфікованих спеціалістів для підприємств та будівельних компаній Чернігівської області ,  надання повної загальної середньої освіти,  сприяння розвитку технічної творчості молоді,  виховання студентів у дусі патріотизму, збереження загальнолюдської гідності;  здійснення необхідної господарської діяльності для збереження навчального закладу у сучасних економічних умовах.

Коледж  діє на підставі  Статуту, Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», Положення про державний вищий заклад освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та проводить підготовку з спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Після закінчення терміну дії ліцензії в травні 2016року   закладом була пройдена акредитація  і отримані сертифікати  з напряму 0601 Будівництво і архітектура  5.06010101 « Будівництво та експлуатація будівель і споруд» та 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

За звітний період загальна чисельність студентів складає   — 226 студентів денного відділення і  59  заочного відділу.

Навчально-виховна робота

  Навчально-виховна робота в коледжі проводиться згідно з річним планом роботи педагогічного колективу. План роботи навчального закладу розроблений відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, розглянутий та схвалений на засіданні педагогічної ради.  План містить  аналіз діяльності за минулий рік та визначає основні напрямки діяльності закладу та важливі проблеми, над якими працює колектив протягом навчального року.

Навчально- виховний процес в коледжі проходить на рівні державних стандартів освіти і є забезпеченим усіма навчальними програмами з даної спеціальності.

Навчально-виховна робота  в коледжі проходить згідно з розкладом занять, затвердженим директором коледжу. Розклад забезпечує стовідсоткове виконання навчальних планів і відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Заняття  теоретичного  навчання проходять в 28 навчальних кабінетах.  Для проведення різних видів практик  створені лабораторії та майстерні.

Наявна навчально-матеріальна база навчальних кабінетів і майстерень дозволяє реально організувати і здійснювати навчальний процес у повному обсязі відповідно до  вимог програм підготовки з кожної дисципліни і виду практики.

Для проведення занять  з фізичної підготовки є  спортивний зал та спортивний майданчик.  Усі приміщення обладнані необхідним спортивним інвентарем.

У коледжі затверджено графік внутрішнього контролю, відповідно до якого адміністрація  коледжу здійснює перевірку проведення занять теоретичного навчання,  лабораторно-практичних робіт, виробничої практики. Щорічно проводиться робота щодо вивчення стану викладання дисциплін, вивчається рівень навчальних досягнень студентів з спеціальності. На основі результатів проведеного контролю визначається методичний рівень проведення занять педагогічними працівниками, їх педагогічна майстерність, науково-методичний рівень викладання дисциплін.

Питання організації і проведення навчально-виховної роботи постійно розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Щороку на розгляд педагогічної ради виносяться питання  стану викладання, стану проведення виробничих практик,

контролю якості підготовки студентів, втілення новітніх технологій  в навчальний процес.

Рівень навчальних досягнень студентів контролюється шляхом проведення  директорських контрольних робіт,  державних підсумкових атестацій,  державних кваліфікаційних атестацій відповідно до затверджених графіків.

Усе це забезпечує дієвість контролю, його вплив на підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Результати контролю доводяться до відома педагогічного колективу.

Колектив коледжу працює над виховною проблемою: «Створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного студента; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності і патріотизму».

Виховна робота в коледжі  проводиться відповідно: річного плану виховної роботи коледжу, плану роботи бібліотеки, плану роботи гуртожитку, планів роботи гуртків, плану роботи медичного кабінету, планів роботи кураторів груп, вихователя гуртожитку. Плани  роботи охоплюють  усі напрямки  виховної роботи: моральне, національне, патріотичне, превентивне, екологічне виховання, формування навичок здорового способу життя. Забезпечується своєчасність і якість  реалізації плану.

У коледжі працюють гуртки  художньої самодіяльності та спорту.

Внутрішній контроль за виховною роботою в коледжі здійснюється відповідно до  графіка внутрішнього контролю за організацією виховної роботи, графіка проведення відкритих виховних годин та позааудиторних заходів.

Студентське самоврядування коледжу – це невід`ємна складова управлінського процесу. До складу  самоврядування входять наступні комісії:

 • культурно-масової роботи;
 • фізкультурно-масової;
 • сектор інформації;
 • житлово-побутова;
 • фінансова та господарська.

Забезпечення соціально-правових гарантій cтудентів здійснюється відповідно до чинного законодавства.  Соціальна категорія студентів  складає 40 осіб. Серед них:  29 студентів -сироти, 6 студентів  з  малозабезпечених сімей, 5 студентів — інваліди.

Студенти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують грошові виплати та пільги, передбачені чинним законодавством у повному обсязі.

Дозвілля у гуртожитку є важливою сферою соціалізації особистості. Особистість набуває ціннісних орієнтацій, знань досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової діяльності. Усі ці особливості враховуються вихователем гуртожитку під час планування роботи на навчальний рік.

На початку кожного навчального року у гуртожитку оголошується конкурс на кращу кімнату. Педагогічні працівники, профспілковий комітет студентів спільно з членами ради гуртожитку відпрацьовують положення та критерії огляду-конкурсу. Мета даного конкурсу – створити в гуртожитку сприятливі умови для самовизначення студентської молоді, розкриття їх творчого потенціалу та покращення житлово-побутових умов. Переможці нагороджуються  подарунками.

Навчально-методична робота

 Навчально-методична діяльність в коледжі здійснюється відповідно до нормативно-правових документів та плану роботи педагогічного колективу на навчальний рік, в якому окремим розділом винесена методична робота.

Методична робота коледжу включає в себе вивчення передового педагогічного досвіду, систему аналітичної, організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Підвищенню фахового рівня та кваліфікації педагогів коледжу сприяє система методичної роботи навчального закладу, яка була спрямована на реалізацію методичної проблеми: «Сучасний підхід до навчально-виховного процесу, спрямований на формування особистості майбутнього молодшого спеціаліста; становлення його високодуховного національно — зорієнтовааного світогляду, як запорука фахової компетентності». Ця проблема координує всю методичну роботу коледжу, забезпечує єдність її цілей, завдань і напрямків, створює систему методичної допомоги, є одним із найважливіших чинників, який стимулює зростання професійної майстерності педагогів, допомагає народженню власного педагогічного почерку, розвитку творчості в педагогічному колективі, прискорює формування передового досвіду в необхідному для навчального закладу напрямі.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної  компетентності і творчого пошуку викладачів у коледжі працює методична рада коледжу. Головна мета її діяльності  – організовувати роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження інноваційного педагогічного досвіду, сприяти впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання.

З метою зростання фахової майстерності викладачів, майстрів в/н, підвищення рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем коледжу,  у навчальному закладі організована робота 5 циклових комісій.

Усі циклові комісії мають плани роботи на поточний навчальний рік, які схвалені на засіданнях комісії та затверджені директором. Працюють комісії за відповідними методичними темами, які логічно пов’язані із загальною методичною темою коледжу.

Студентів та педагогічних працівників коледжу обслуговує бібліотека. Робота бібліотеки є складовою частиною навчально-методичного забезпечення. Більшу частину книжкового фонду складають підручники, навчальні посібники, довідники та допоміжна навчальна література. Новинки літератури доводяться до відома студентів шляхом проведення книжкових  виставок, усної інформації, до відома педагогічних працівників — на нарадах. 88% літератури є україномовною.

Рівень забезпечення студентів підручниками, в середньому складає 80%.

Коледж систематично робить передплату періодичних видань з  управління навчально-виховним процесом, проведення різноманітних позаурочних заходів, організації методичної роботи.

У коледжі є комп’ютерні класи, що дозволяє викладачам в повній мірі використовувати в своїй діяльності різноманітні комп’ютерні програми, довідники, Інтернет.  Майже 90% педагогічного колективу володіє ПК.

Виконання  обсягів державного замовлення

      У   2016 році було виконано державне замовлення по прийому на навчання до Остерського коледжу будівництва та дизайну. На денну форму навчання прийнято   75  осіб, в тому числі за рахунок державного бюджету  72, на контрактну форму 3 осіб. На заочну форму навчання зараховано 25 осіб, в тому числі за рахунок державного бюджету 15 осіб, на контрактну форму 10 осіб.

У 2016 році було випущено молодших спеціалістів денної форми навчання 89 чол.,  заочної форми  27 чол.

 Організація фінансово-господарської  діяльності

 Остерський коледж будівництва та дизайну здійснює фінансово-господарську діяльність на підставі Статуту.

Надійшло коштів по загальному фонду —  8 988 213 грн.,

Фактичні видатки складають – 8 988 231 грн.,

Заробітна плата – 4 405 300 грн.,

Нарахування на заробітну плату – 964 800 грн.,

Харчування дітям – сиротам – 440 840 грн.,

Енергоносії – 1 302 672 грн.,

Стипендія – 1 804 000 грн.,

Література дітям – сиротам – 59 143 грн.,

М`який інвентар дітям – сиротам – 11 458 грн.

Спеціальний фонд:

Залишок на початок 2016 року становив – 532,06 грн.

Надійшло коштів по спеціальномуу фонду –  467 246,99  грн.,

Витрачено по спеціальним коштам – 462 235,85 грн, в тому числі:

Заробітна плата – 237964,49 грн.,

Нарахування на заробітну плату- 53405,36 грн.,

Матеріали, інвентар – 52 268,81 грн.,

Послуги – 60 189,85 грн.,

Енергоносії – 12324,16 грн.,

Відрядження – 9 317,02 грн.,

Інше – 2 607,44 грн.

Залишок коштів на 01.01.2017 року по спеціальних коштах складає – 5 879,73 грн.

Фінансова робота Благодійного фонду «Коледж»:

За період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року було отримано внесків на суму:

Остерський коледж будівництва та дизайну —   75 297,85 грн.

Надано благодійної допомоги (придбано будівельних матеріалів та канцтоварів) на суму  47 889,13 грн.

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2017 року складає  40 270,12 грн.

В 2016 році проведено:

 • ремонти житлових кімнат в гуртожитках ( 11 кімнат );
 • поточний ремонт аудиторій в корпусах;
 • проведено поточний ремонт опалювального котла в корпусі №2 і для його функціонування заготовлено 150 м3 дров;
 • проведено ремонт інженерних мереж теплопостачання;

В цілому проведено ремонтних робіт на суму 38 000грн.

На території  коледжу  розташовано:  2 навчальних корпуси, 2 гуртожитки їдальня.

Будівлі коледжу знаходяться в задовільному стані.  Усі приміщення задіяні в навчально-виробничому процесі та використовуються за призначенням.

Інструментальна база коледжу підтримується на належному рівні, щорічно оновлюється на 30%.

У роботі навчального закладу використовуються 42 комп’ютери.

Системи тепло-, водо-, електропостачання  підтримуються у належному стані і функціонують без збоїв.

Наявність колективного договору та дотримання його умов

Діючий Колективний договір укладено на 2014-2019 роки та схвалений загальними зборами трудового колективу коледжу.

Адміністрація спільно з профспілковим комітетом постійно контролює стан виконання  Колективного договору. Суттєвих порушень щодо виконання положень  Колективного договору немає.

Рівень кадрової  роботи та оцінка якості керівного та  педагогічного складу

На даний момент в Остерському коледжі будівництва та дизайну працює  46   педагогічних  працівників.

Кваліфікаційні категорії розподіляються наступним чином:

 • спеціаліст вищої категорії – 31 чол.;
 • спеціаліст першої категорії – 10 чол.;
 • спеціаліст другої категорії – 1 чол.;
 • спеціаліст –4 чол.;

Педагогічне звання „старший викладач ” – 3 чол.

Педагогічне звання викладач – методист – 7 чол.

17 викладачів мають ОКР магістра вищої педагогіки  і 2 викладачі проходять

навчання у вищому  навчальному закладі.

На кожного працівника коледжу заведена особова справа і розроблена посадова інструкція. Зміст посадових інструкцій повністю відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик. Ознайомлення працівника з посадовою інструкцією підтверджується його особистим підписом.

Керівний склад коледжу має вищу освіту, досвід педагогічної роботи відповідає займаним посадам.

Усі викладачі та майстри виробничого навчання мають відповідну базову і фахову освіту.

У коледжі систематично, відповідно до затвердженого графіку, проводиться атестація педагогічних працівників. Наказом по коледжу на навчальний рік створюється атестаційна комісія, яка організовує і контролює хід атестації працівників.

Творчі звіти педагогічних працівників, що  атестуються, розглядаються і затверджуються педагогічною радою. Періодичність обов’язкової атестації 5 років. Усі терміни, передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, витримані. Порушень в організації та проведенні атестації педагогічних працівників немає.

За 2016 рік 25 викладачів пройшли підвищення кваліфікації  в інституті післядипломної освіти працівників та стажування на кафедрах СНАУ. Також 31 викладач пройшов  атестацію.

У цілому кількісний і якісний склад педагогічних працівників коледжу забезпечує реалізацію навчально-виховного процесу та підготовку кваліфікованих робітників на високому рівні, у відповідності до вимог Державних стандартів та потреб ринку праці.

На початок 2016-2017 навчального року проведено медичний огляд

працівників коледжу та студентів.

Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників

 Директор коледжу  виступає гарантом реалізації програм соціального захисту студентів, викладачів та  працівників.

У навчальному закладі педагогічне навантаження викладачів на навчальний рік складається у відповідності до робочих навчальних планів заступником директора з навчально роботи, погоджується з профспілковим комітетом та затверджується наказом директора

Тарифікаційні відомості складені без зауважень та своєчасно. Викладачам встановлюється додаткова оплата праці за завідування кабінетами, керівництво цикловими комісіями та кураторство в навчальних групах.

Заборгованості з виплати заробітної плати та всіх інших виплат, передбачених Законодавством, немає.

Ефективна педагогічна діяльність викладачів та майстрів виробничого навчання відзначається шляхом підвищення категорії, тарифного розряду, матеріального заохочення. Для заохочення працівників та за сумлінне відношення до виконання своїх обов’язків, забезпечення виконання завдань, які поставлені перед коледжем, дотримання вимог внутрішнього розпорядку тощо, у навчальному закладі розроблено та затверджено «Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників».

Прийом і звільнення з роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства на умовах колективного договору та контракту.

           На протязі 2016 року порушень законодавства не виявлено.

Остерський коледж будівництва та дизайну пройшов перевірки:

 • Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Чернігівській області;
 • Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області;
 • Козелецьким районним віськовим комісаріатом в Чернігівській області.

Стан виконавської  дисципліни

 Звіти, інформаційні довідки до Міністерства освіти і науки  надаються вчасно в установлені терміни. Виконання доручень Міністерства освіти і науки знаходиться під постійним контролем директора.

Управлінські рішення, накази, розпорядження з числа перевірених мають цілеспрямований характер, за змістом не суперечать Статуту коледжу, законодавчим актам України, розпорядженням обласних та районних органів виконавчої влади. Зміст наказів, розпоряджень доводиться до відома працівників усно та засвідчуються підписами.

Усі нормативно-розпорядчі документи, що надходять до коледжу, реєструються в журналі у відповідності до номенклатури справ навчального закладу, документи вивчаються, тиражуються, розподіляються для ознайомлення, вивчення та впровадження, дублюються наказом директора, вносяться до бази даних, наявних в коледжі нормативно-розпорядчих документів. Контроль за виконанням вимог нормативно-розпорядчих документів, дотримання термінів їх виконання в коледжі достатній.

Станом на 01.01.2017 року заборгованість по заробітній платі відсутня. Сплачено всі види податків та відрахувань.

Директор коледжу                                            Т.М.Бардаченко

17044 м. Остер, вул. 8 березня, 7а, телефон: (04646) 4-34-85;

електронна пошта: Oster_budtex@cg.ukrtel.net

Яндекс.Метрика

Cars
wordpress, темы. здоровый блог. WordPress плагины